loader

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); tazminat hesaplamalarını kullanmak isteyen kişi ya da tüzel kişiler (“Kullanıcı”) ile tazminat.com sitesine kullanım hakkını sağlayan “Şirket” arasında düzenlenmektedir.


2. KONU VE KAPSAM
Sözleşme, Kullanıcı tarafından sözleşmenin elektronik ortamda kabul edilmesi ile birlikte yürürlüğe girecektir ve aşağıdaki sözleşmenin mevcut tüm şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. Sözleşme, sözleşmeye uygun olarak taraflarca sona erdirilmediği veya haklı nedenle sözleşmenin feshedilebileceği bir durum ortaya çıkmadığı müddetçe yürürlükte kalacaktır.

Sitede yayınlanarak kullanıcılara ilan edilen bütün kural ve şartlar Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası sayılacaktır. Sözleşme ve ek hükümler ve dahil edilecek kural ve şartlar, tarafların tüm hak ve yükümlülüklerini oluşturmaktadır.

Site, Bütün fikri sınai mülkiyet hakları Şirkete ait olmak kaydı ile Kullanıcıların kullanımına sunulmaktadır. Kullanıcının satın almak kaydıyla hak kazandığı hak, yalnızca kullanım hakkıdır.


3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Site özelliklerinden faydalanmak adına Kullanıcının istenilen bilgileri güncel, eksik olmayan ve gerçeğe aykırı olmayacak şekilde sağlaması gerekmektedir. İkinci olarak Kullanıcının, Sitede yer alan sözleşmeleri onaylaması gerekmektedir. Kullanıcıların onaylama verileri, Site sisteminde kayıt altına alınacaktır. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmaması nedeniyle Siteye erişim sağlayamaması durumunda Şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Site içerisinde yer alan hesaplamalar, hukuki danışmanlık kapsamında değildir. Hukuki danışmanlık yalnızca avukatlar ve hukukçular vasıtası yapılabilir. Site kapsamında Kullanıcılara sunulan tazminat hesaplama işlemlerinde elde edilen sonuçların doğruluğu taahhüt ve garanti edilmemektedir. Tazminat hesaplaması ile elde edilen bilgiler ve hesaplamarın kurum, kuruluş ve üçüncü kişilere karı kullanımlarda kullanıcıların şahsi sorumluluğu bulunmaktadır. Hesaplamalar nedeniyle doğabilecek hukuki sonuçlardan, zararlardan veya diğer tüm sorumluluk doğurucu taleplerden Şirketin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Tazminat hesaplamasına konu alacak kalemlerinin tazmini ve hesaplaması ve doğruluğunun sorgulanması için bir avukattan yardım alınması tavsiye olunur.

Hesaplamalar için belge doğrulama sistemi (QR Kod vb.), Sitede belirtilecek ücret karşılığı kullanılabilecektir. Belge doğrulama sisteminin amacı, raporun kolay ve hızlı ulaşılabilir olmasını sağlamaktır. Resmi/özel kurum ve kuruluşlar ile üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Raporun resmi/özel kurum ve kuruluşlar ile üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesi halinde, raporu beyan eden kişinin şahsi sorumlu olduğu bulunmaktadır. Şirket, bu tür işlemlerde sorumlu değildir.

Kullanıcıların özel olarak talep edecekleri bilirkişi raporlarında, Şirketin bir sorumluluğu olmayıp raporu düzenleyen bilirkişilerin sorumluluğu bulunmaktadır. Bilirkişi raporlarından kaynaklanacak hata ve ihmallerden kaynaklı maddi ve manevi tazminatlarda sorumluluk raporu düzenleyen bilirkişidedir. Şirketin prestij, maddi ve manevi tazminat dahil uğrayacağı zararlardan dolayı, bilirkişi raporu düzenleyen kişiler aleyhine rücu, maddi ve manevi tazminat hakkını saklı tutmaktadır.

Kullanıcı, Şirketin site içerisinde yer alan içerikleri, kullanıcı verilerini, hesaplamaları vb. Siteden kaldırabileceğini ve/veya ekleyebileceğini ve bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmektedir.

Site; onarım, bakım, güncelleme, beklenmedik sorunlarda ve/veya Şirketin istemi dışında herhangi bir nedenle Siteye erişimin sağlanamaması ve bu sebeple kullanıcıların Siteden faydalanamaması durumunda Şirketin maddi ve manevi herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

Şirket, sözleşme ve/veya eklerini Kullanıcının onayına gerek olmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilir ve/veya kaldırabilir. Değişiklik ve/veya kaldırma, eylemin Sitede yayımlanmasıyla yürürlüğe girer ve tarafları bağlar.

Kullanıcının, işbu sözleşme ve eklerine ve hukuka aykırı davranış ve/veya eylemlerde bulunması halinde, Kullanıcının üyeliğini askıya alabilir ve/veya kullanıcı ile arasında akdedilen sözleşmeyi haklı fesih sebebiyle feshedebilir. Şirketin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Kullanıcıdan talep etme hakkı saklıdır.


4. ÖDEME
Kullanıcının siteden faydalanabilmesi için, Sitede açıklanan kullanım ücretlerinin, Sitede sunulmuş ödeme koşul ve araçları ile tam olarak ödenmesi gerekmektedir.

Sitede hesaplamalara ilişkin ücretlendirme; yıllık üyelik, kontörlü üyelik ve özel rapor tanzim edilmesi şeklinde üçe ayrılmaktadır. Kullanıcılar, istekleri doğrultusunda seçeneklerden birini veya hepsini kullanabilirler. Yıllık üyelik; Kullanıcının bir yıl için ödeyeceği tutar karşılığında o yıl için sınırsız hesaplama yapabilmesini sağlamaktadır. Kontörlü üyelikte; kullanıcı, her bir hesaplama için bir kontör kullanmak zorundadır. Satın alınan yıllık üyelik ve kontörlü üyelik geçerlilik süresi 1 yıldır. Satın alınma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde kontörlü ve yıllık üyelik sonlanır. Kullanıcıların hesaplamaya yeniden devam edebilmeleri için kontörlü veya yıllık üyelik tiplerinden birini satın almaları gerekmektedir. Özel rapor, sitede belirtilmiş ücretin bilirkişiye ödenmesi karşılığında hazırlanacaktır. Kontörlü ve yıllık üyeliği seçen Kullanıcıların hakları, özel rapor tanzim edilmesini kapsamamaktadır. Bütün kullanıcılar özel rapor hazırlanması için sitede belirtilecek tutarı bilirkişiye ödemek durumundadır. Her bir ödeme yalnızca bir özel raporu kapsamaktadır.

Kullanıcılar yıllık paketlerinin, kontörlerinin bitmesi veya satın aldıkları paketin süresinin dolmasından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yıllık veya kontörlü üyelikten birini satın almaları gerekmektedir. 15 (onbeş) içinde ödenmemesi durumunda sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu durumda Kullanıcının hesabı dondurulur. Üyeye ait veriler, sistem tarafından 1 (bir) ay daha saklanmaya devam edilir ve bu süre sonunda silinir. Üyenin talep etmesi halinde veriler, kullanıcının talebini izleyen 24 saat içinde silinir.

Sitenin kullanımına ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Sitede ilan edilecektir. Şirket, Kullanıcı tarafından yapılan ödemelerin faturasını, ödemenin yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde, kargo ve malzeme bedeli kullanıcıya yansıtılmak üzere Kullanıcının kayıtlı iletişim adresine ve/veya kayıtlı e-postasına gönderecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumlu olacaktır.

Şirket ücretlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yeni ücret Sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli sayılır. Kullanıcının üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcının yıllık üyelik döneminin sona ermesinden veya kontörlerin bitmesinde sonra geçerli olacaktır.

Sözleşmenin feshi dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Kullanıcıya geri ödeme yapılmayacaktır.


5. CEZAİ ŞART
Kullanıcı hesabı, tek bir gerçek veya tüzel kişi adına açılmaktadır. Hesabın birden çok kişi tarafından kullanıldığının tespiti halinde üyelik sona erdirilir. Hesabın üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının tespiti ve/veya altıncı madde kapsamında bir ihlalin tespiti halinde, ilgili Kullanıcı ve üçüncü kişiler aleyhine müştereken ve müteselsilen yıllık üyelik ücretinden az olmamak kaydı ila her bir hesaplama/rapor için cezai şart olarak 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) kabul edilir. Bu kapsamda açılacak maddi ve manevi tazminat davası ve diğer yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

Sözleşmeye aykırılık halinin tespiti halinde Şirket, maddi ve manevi tazminat hakkını saklı tutmaktadır.


6. FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
Kullanıcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

Şirket, site üzerindeki her türlü hak ve menfaatin sahibidir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcıya sadece Siteyi kullanmak ve faydalanmak üzere kişiye özel, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan bir kullanım izni verilmektedir. Sözleşme ve eklerindeki hiçbir hüküm Siteye ilişkin hakların ve menfaatlerin kısmen dahi olsa Kullanıcıya devredildiği şeklinde yorumlanamaz.

Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirkete, Kullanıcının Siteye erişimi, kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik ve diğer amaçlarla, kendisine ait bilgilerinin ve içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Siteyi kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Siteden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Siteye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirketin açık izni olmaksızın Siteye veya Siteden link verilmesi kesinlikle yasaktır. Aksi bir durumun tespiti halinde Şirket maddi ve manevi tazminat hakkı dahil bütün yasal yolları saklı tutmaktadır.

Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirketin ticari unvanını, markasını, logosunu, alan adını, şablonunu, teknik altyapısını, yazılımını kullanamaz ve/veya kopyalayamaz. Şirket ve hizmetleriyle bağlantılı veya benzer görünebilecek hiçbir eylemde de bulunamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde Şirket maddi ve manevi tazminat hakkı dahil bütün yasal yolları saklı tutmaktadır.


7. SORUMLULUĞUN SINIRLARI
Site kapsamında hesaplama için talep edilen veriler ve kullanılan denklemler İş Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Yargıtay Kararları, Kanunlar kapsamındaki tüzük, yönetmelik ve yönergeler ile ilgili alt mevzuatını esas alarak hazırlanmıştır. Şirketin hesaplama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksiz olduğu/tamlığı ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Söz konularda bir avukattan destek alınması Kullanıcıların zarara uğramaması adına gereklidir. Hesaplama kapsamında verilen sonuçlar, resmi ve resmi olmayan kurumlarda kullanılamaz.

Şirket Sitenin, hesaplama programının ve kaydedilmiş raporların kesintisiz ve hatasız olarak kullanılacağını taahhüt etmemektedir. Kullanıcı, sitede hack, sanal saldırı, erişim, hesaplama hatası, raporlara ulaşma ve benzeri olumsuzluklarla karşılaşabileceğini kabul eder. Şirket, söz konusu olumsuzluklar nedeni ile ortaya çıkabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Şirket tarafından Site üzerinden başka internet sitelerine veya kaynaklara link verilebilir. Bu durum, hiçbir şekilde, bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya kaynakları desteklemek amacı taşımayacağı gibi internet sitesi, kaynaklar veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti verildiği anlamına da gelmez. Söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, kaynaklar dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler vb. veya bunların içeriği hakkında Şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcı, site ve hesaplamaların kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik ve Sitenin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) şirketi sorumsuz kabul ettiğini; Şirketin bu nedenle üçüncü kişilere ödemek durumunda kalabileceği herhangi bir tazminatı derhal ve nakden Şirkete ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Sitenin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirketin işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükârda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu sözleşmeye konu hizmetler kapsamında Şirkete ödediği tutarla sınırlı olacaktır. Bu tutarı aşan zararlar bakımından Kullanıcı Şirkete bir talep yöneltemez. Bu tutarı aşan zararlar bakımından Kullanıcı, haklarından feragat etmektedir.


8. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ
İşbu Sözleşme, sözleşmenin elektronik ortamda Kullanıcı tarafından kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşmeyi dilediği zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Bununla birlikte, Şirket, Kullanıcının üyelik süresinin dolmaması durumunda, kalan süre kadar ücreti iadesi yapmayacaktır. Kullanıcı dilerse, sözleşmeyi feshetmek yerine, Şirketin onayına tabi olarak, üyeliğini üçüncü bir kişiye devredebilecektir.

Taraflardan birinin işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi veya hukuka aykırı hareket etmesi halinde, diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu ihlal veya aykırılık azami 15 gün içerisinde giderilmez ise, Sözleşme, bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Üyeye ait veriler, sistem tarafından 1 (bir) ay daha saklanmaya devam edilir ve bu süre sonunda silinir. Bahsi geçen ihlal veya aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket ihlal veya aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır.

Sözleşmenin feshi Tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.


9. DİĞER HÜKÜMLER
İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşmenin diğer hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

Kullanıcı ile Şirket arasındaki iletişim Kullanıcı tarafından kayıt olurken bildirilen e-mail adresi vasıtasıyla veya Sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla yapılır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Taraflar arasında yapılan tüm e-posta yazışmaları veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan yazışmalar, yazılı delil niteliğindedir.

İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.